BİRLİĞİN GÖREVİ


a) birlik alanında çevre sorunlarının izlemesi ve giderilmesi göl hava ve yer altı-yerüstü toprak ve su kirliliğinin önlenmesi hususunda tedbir almak ,
b) Amacı doğrusunda iç ve dış kredi kuruluşlarından sağlanması mümkün olan kredileri,hibeleri ve fonları almak,bunların hizmetin gereklerine göre değerlendirmek ve geri ödenmelerini sağlamak,
c) Amacı doğrultusunda yörede sağlık hizmetlerinin yürütülmesi,geliştirilmesi ve çıkabilecek her türlü yangın ve diğer doğal afetlere karı önlem alınması gibi konularda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkili çalışmalara katkıda bulunmak ve yardımcı olmak,
d) Eğirdir ve Kovada göl havzası arıtma ve çevre koruma projesi çevresinde altyapı inşaat gerekli işlerinin tamamlanması ve ilgili tesislerin Birliğe devrini takiben ilgili alt yapı hizmetlerine ve tesislerine her türlü bakım ve onarımın yapılmasını ve işletmesini sağlamak bu amaçla gerekli düzenlemeler yapmak, uygun görülen işlerin ihalesini yapmak, ihalesi yapılan işlerle ilgili gerekli denetim,ölçüm,izleme ve benzeri sistemleri geliştirmek,
e) Birliğin ve Üye Mahalli idarelerin konuyla ilgili personeli içim birliğin amaçları doğrultusunda eğitim programları hazırlanması ve bunları yürütülmesini saplamak,
f) Amacı doğrultusunda Birliğe Üye Mahalli İdarelerle ilgili bilgilerin toplanması ve değerlenmesi ile Birliği faaliyet alanını kapsayan bir bilgi bankası kurulmasını sağlamak,
g) Her türlü konaklama ve günübirlik turizm tesisi inşa etmek veya ettirmek bunların işletmeciliğini yapmak veya yaptırmak,seyahat organizasyonu yapmak, turizm konusunda eğitim vermek,
h) Her türlü sportif faaliyet organizasyonu yapmak,sportif tesis kurmak , sportif amaçlı turizm işletmeciliği yapmak ve bu alanda eğitim vermek ve her türlü eğitim faaliyetlerini desteklemek,
i) Kanunlarım elverdiği ölçüde her türlü eğitim-öğretim faaliyetlini desteklemek